Pár pokojů microhotel Zlín

Pár pokojů microhotel

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují podmínky ubytovaní v microhotelu Pár pokojů. Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Microhotelu Pár pokojů. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Účastníci smluvního vztahu
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ubytovacího zařízení Microhotel Pár pokojů, provozovaného společností Pár pokojů a.s., Potoky 5431, 760 01 Zlín, IČ: 07606702, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 8070, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Pár pokojů a.s., a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen „host“).
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Předmět smluvního vztahu
Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při přechodném nájmu hotelových pokojů pro ubytování.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi hotelem a hostem vzniká potvrzením objednávky ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnou hostovi sjednané služby a hostovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Rezervace ubytování a služeb, ceny a platba
Rezervace ubytování a dalších služeb microhotelu je možná telefonicky na čísle +420 601 10 11 12, e-mailem na recepce@parpokoju.cz, nebo prostřednictvím rezervačnímu systému na webu www.parpokoju.cz/rezervace Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že ubytovací zařízení písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo v případě, že host obdrží automatické e-mailové potvrzení generované online rezervačním systémem. Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku, který je součástí rezervačního systému. Rezervace je dokončena pomocí online platby v rezervačním systému nebo zaplacení požadované částky (převodem na účet / hotově / kartou). Pokud host podmínky nesplní, microhotel má právo rezervaci zrušit a ubytování neposkytnout. Cena je konečná a zahrnuje poplatek z pobytu ve výši 19 Kč /osoba /noc.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP
Odstoupení od smlouvy a storno podmínky
Host má právo kdykoliv rezervovaný pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah a ubytování je zrušeno v případě, kdy je písemnou formou storno oznámeno recepci microhotelu Pár pokojů. V tomto případě vzniká ubytovacímu zařízení právo účtovat poplatky v souladu se storno podmínkami rezervace. Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace (pokud není dohodnuto individuálně jinak). Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace. Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Základní práva a povinnosti hosta
Host má právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Má právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách. Má právo odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek. Host je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s rezervací ubytování. Host je odpovědný za všechny škody nad rámec běžného opotřebení, způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena ubytovacím zařízením.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Základní práva a povinnosti ubytovacího zařízení
Ubytovací zařízení má povinnost pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnuté objednávky. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany hosta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem má ubytovací zařízení povinnost vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád
Závěrečná ustanovení VOP
VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2023. Ubytovací zařízení shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou a tyto údaje neposkytuje dalším osobám. Způsob nakládání s osobními údaji najdete zde a vychází z Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice. Za Všeobecné obchodní podmínky (VOP) akciové společnosti Pár pokojů zodpovídá Mgr. Petra Strnad. Pár pokojů - hotel in Zlin | VOP