Pár pokojů microhotel Zlín

parpokoju.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují podmínky ubytovaní v microhotelu Pár pokojů. Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem microhotelu Pár pokojů.

Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Účastníci smluvního vztahu
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ubytovacího zařízení Microhotel Pár pokojů, provozovaného společností Pár pokojů a.s., Potoky 5431, 760 01 Zlín, IČ: 07606702, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 8070, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Pár pokojů a.s., a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen „host“).
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Předmět smluvního vztahu
Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při přechodném nájmu hotelových pokojů pro ubytování.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi hotelem a hostem vzniká potvrzením objednávky ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout hostovi sjednané služby a hostovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Rezervace ubytování a služeb, ceny a platba
Rezervace ubytování a dalších služeb microhotelu je možná telefonicky na čísle +420 601 10 11 12, e-mailem na recepce@parpokoju.cz, nebo prostřednictvím rezervačního systému na webu www.parpokoju.cz/rezervace

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že ubytovací zařízení písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo v případě, že host obdrží automatické e-mailové potvrzení generované online rezervačním systémem.

Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku, který je součástí rezervačního systému. Rezervace je dokončena pomocí online platby v rezervačním systému nebo zaplacení požadované částky (převodem na účet / hotově / kartou).

Pokud host podmínky nesplní, microhotel má právo rezervaci zrušit a ubytování neposkytnout. Cena je konečná a zahrnuje poplatek z pobytu ve výši 19 Kč za osobu/noc.

microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP

 

Odstoupení od smlouvy a storno podmínky
Host má právo kdykoliv rezervovaný pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah a ubytování je zrušeno v případě, kdy je písemnou formou storno oznámeno recepci microhotelu Pár pokojů. V tomto případě vzniká ubytovacímu zařízení právo účtovat poplatky v souladu se storno podmínkami rezervace.

Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Základní práva a povinnosti hosta
Host má právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Má právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách. Má právo odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek.

Host je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s rezervací ubytování.

Host je odpovědný za všechny škody nad rámec běžného opotřebení, způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena ubytovacím zařízením.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Základní práva a povinnosti ubytovacího zařízení
Ubytovací zařízení má povinnost pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnuté objednávky.
microhotel Pár pokojů | Zlín | VOP | Ubytovací řád

 

Závěrečná ustanovení VOP
VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2023. Ubytovací zařízení shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

Způsob nakládání s osobními údaji najdete zde a vychází z Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice.

Za Všeobecné obchodní podmínky (VOP) akciové společnosti Pár pokojů zodpovídá Mgr. Petra Strnad. Pár pokojů - hotel in Zlin | VOP