Pár pokojů microhotel Zlín

parpokoju.cz

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů, aneb jak microhotel Pár pokojů chrání vaše data
GDPR, tj. Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „GDPR“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní https://www.parpokoju.cz/rezervace (dále jen „webové rozhraní“), emailem, případně telefonicky. Správce osobních údajů dle Nařízení (GDPR): Pár pokojů a.s., se sídlem Potoky 5431, 760 01, Zlín IČO: 07606702 Zapsaná v obchodním rejstříku, spis. zn. B 8070 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále jen Správce) Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují informace, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a související práva a povinnosti. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují Vaše:
 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • státní občanství
 • adresa bydliště
 • číslo cestovního dokladu
 • číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno
 • doba pobytu
 • účel pobytu na území ČR
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • druh, číslo a datum expirace platební karty
 • jiné údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Správce.
Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo od zprostředkovatelů Vašeho ubytování při uzavírání smlouvy o rezervaci ubytování, a dále v průběhu našeho smluvního vztahu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o rezervaci ubytování. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o rezervaci ubytování, tj. pro účely uzavření smlouvy a komunikaci s Vámi
 • právní základ, je dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření smlouvy s Vámi
 • plnění našich zákonných povinností, tj. zejména pro účely vedení domovní knihy a oznamování ubytování cizince
 • ochrany našich oprávněných zájmů
 • marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, pokud jste nám poskytli svůj souhlas s přímým marketingem

Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje

K zajištění řádného chodu ubytovacího zařízení využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. poskytovatelů IT služeb, účetních a dalších subjektů. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim Správcem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nemohou je využít jinak.

Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Následně je uchováváme jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy v souladu s promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
 • právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji
 • právo na přístup k osobním údajům a právo žádat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud:
 • již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
 • jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz
Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů (GDPR) nebo chcete uplatnit svá práva uvedená v bodě 5., můžete tak učinit písemně na adrese Správce, tj. Pár pokojů a.s., se sídlem Potoky 5431, Zlín, 76001 Zlín nebo elektronicky na e-mailové adrese recepce@parpokoju.cz. Tyto Zásady GDPR jsou platné a účinné od 1.6.2023. Za akciovou společnost Pár pokojů, Mgr. Petra Strnad, jednatelka